Nainen miettii, saako lahjoitusvaroilla aikaan merkittäviä muutoksia

Myytti 2: Saavutetaanko lahjoittamisen avulla todellisia muutoksia ja menevätkö lahjoitukset ylipäätään perille asti?

Vieraskynäkirjoitus Tessa Robertsson, viestintä- ja vaikuttamiskoordinaattori, Vastuullinen lahjoittaminen ry

Lahjoittamisesta keskusteltaessa saattaa törmätä kysymykseen: saadaanko lahjoitusvaroilla aikaan merkittäviä muutoksia? Lisäksi samaisissa keskusteluissa esiin nousee ajoittain kysymys lahjoitusten perillemenosta; siirtyvätkö lahjoitetut summat suoraan autettavaan kohteeseen vai menevätkö ne pääasiassa järjestöjen byrokratian pyörittämiseen? Ennakkoluulot ovat ymmärrettäviä, eivätkä ne synny tyhjästä. Ennakkoluulojen rikkominen vaatii järjestöiltä ja muilta lahjoituksia pyytäviltä tahoilta avoimuutta ja rehellisyyttä lahjoitusvarojen käytöstä ja saavutetuista muutoksista. Tämän avulla voidaan mahdollistaa lahjoittajalle mielekäs ja turvallinen ympäristö valita oma auttamisen kohde.

Millaisia asioita lahjoituksilla on jo saatu aikaan?

Lahjoitusmäärät ovat kasvaneet merkittävästi erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana; tällä hetkellä suomalaiset lahjoittavat vuosittain hyväntekeväisyyteen yli 200 miljoonaa euroa! Näillä varoilla saadaan aikaan paljon välitöntä hyvää, minkä lisäksi edistetään järjestöjen pitkäjänteistä toimintaa ja mahdollistetaan niiden tulevaisuuden päämäärien saavuttamista. Suomalaisten yleisimmät tavat lahjoittaa ovat satunnaiset kertalahjoitukset sekä kuukausilahjoitukset ja kummius. Keskimääräiset lahjoitussummat ovat pieniä, mutta pienten purojen muodostaessa suuren virran, on lahjoitusvaroilla saatu aikaan paljon hyvää; lahjoitusvaroin on autettu erilaisista luonnonkatastrofeista kärsineitä, sodan jalkoihin joutuneita ja hoitoa tarvitsevia sairastuneita. Lahjoitusvarojen avulla on myös tuettu lasten ja nuorten liikunnan harrastamista, mahdollistettu monia mielenterveyden tukipalveluja ja kriisipuhelimia sekä torjuttu lukuisia ympäristöongelmia.

Merkittävien muutosten aikaansaamisesta voidaan esimerkkinä mainita Syöpäsäätiö, joka on vuosikymmenten ajan ollut mukana rakentamassa perustaa koko maan kattavalle syövänhoidolle ja korkeatasoiselle syöpätutkimukselle. Konkreettisia muutoksia on lukuisia; seulontojen avulla monien syöpien ilmaantuvuus on vähentynyt ja laadukkaan tutkimustyön kautta syöpäkuolleisuus on kokonaisuudessaan vähentynyt. Lahjoitusvaroilla on ollut suuri merkitys näiden merkkipaalujen saavuttamisessa sekä tulevaisuudessa siintävien päämäärien tavoittelussa.

Millä tavoin kannattaa ottaa selvää lahjoituskohteen luotettavuudesta?

Lahjoittajat pitävät hyvin tärkeänä, että rahaa keräävät tahot ovat luotettavia, että ne ovat saaneet aikaan merkittäviä muutoksia ja että ne myös kertovat niistä avoimesti. Ennen lahjoituksen tekemistä lahjoittajan kannattaa hieman perehtyä tuen pyytäjän luotettavuuteen; kerrotaanko nettisivuilla lahjoitusten käyttötarkoituksista ja onko Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyksen lupanumero tai pienkeräysnumero nähtävillä. Nämä tiedot tulisi olla näkyvillä jo lahjoituksia pyydettäessä, jotta lahjoittamista harkitseva voi luottavaisin mielin tehdä lahjoituspäätöksen. Lisäksi rahaa pyytävien tahojen tulee jo rahankeräyslupaa hakiessaan ilmoittaa mihin tarkoitukseen rahaa kerätään, minkä lisäksi niiden on vuosittain tehtävä Poliisihallitukselle ilmoitus, jossa raportoidaan järjestetyistä keräyksistä ja varojen käytöstä.

Järjestöt kertovat yleensä aktiivisesti lahjoitusten käytöstä some-kanavissaan ja verkkosivuillaan, jotta jokaisen lahjoittajan ja lahjoittamista harkitsevan on mahdollista poimia siitä tietoa helposti ja nopeasti. Otetaan toiseksi esimerkiksi yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista hyväntekeväisyyskampanjoista eli Punaisen ristin Nälkäpäivä-keräys. Keräyksen nettisivuilla kerrotaan, mihin käyttötarkoituksiin rahaa kerätään ja mitä eri lahjoitussummilla saadaan hankittua. Myös rahankeräyslupa on kätevästi löydettävissä sivun alalaidasta. Luotettavuuden varmistaminen vaatii siis hieman taustatyötä, mutta sen avulla voi löytää itselleen mieluisimman lahjoituskohteen ja myös varmistua sen luotettavuudesta.

Kuinka suuri osa lahjoituksesta siirtyy suoraan autettavaan kohteeseen?

Eri yhteyksissä lahjoittamisesta puhuttaessa eräs kysymyksiä herättävä teema on järjestöjen keräys- ja hallintokulut. Toimivat ja tehokkaat järjestöt käyttävät keskimäärin 10—20 prosenttia lahjoituksilla saaduista varoista esimerkiksi kirjanpitokuluihin, toimitilamaksuihin, varainhankintaa toteuttavien ammattilaisten palkkoihin, kampanjoiden viestintään ja markkinointiin sekä keräyksen palveluntarjoajien – esimerkiksi operaattoreiden – maksuihin. Näiden avulla järjestön on mahdollista toteuttaa oman missionsa mukaista toimintaa ammattimaisesti, luotettavasti ja täsmällisesti. Järjestöjen kautta apu löytää perille oikea-aikaisesti osaavan henkilökunnan, olemassa olevien verkostojen, toimivan hallinnon, toiminnasta viestimisen ja jatkuvan toimintavalmiuden avulla. Tämä näkyi esimerkiksi viime helmikuussa Ukrainan sodan alettua; humanitaariset järjestöt reagoivat tilanteeseen nopeasti viestimällä avuntarpeesta mediassa ja lähettämällä viipymättä sekä materiaalista apua että osaavaa henkilökuntaa Ukrainaan ja sen naapurimaihin. Järjestöt myös usein mainitsevat keräys- ja hallintokulujen osuuden omilla nettisivuillaan tai lahjoittajan sitä pyytäessä. Aiemmin mainituista esimerkeistä Syöpäsäätiön ilmoittama osuus oli 21 prosenttia vuonna 2020 ja Nälkäpäivä-keräyksen puolestaan korkeintaan 20 prosenttia vuosittain.

Lahjoituksilla mahdollistetaan monen järjestön yleishyödyllinen toiminta, jonka kautta autetaan ja tuetaan muun muassa ihmisiä, eläimiä, urheilua, ympäristöä, kulttuuria ja tiedettä. Antaminen eli tässä tapauksessa lahjoittaminen on positiivinen asia, jonka kautta moni hieno asia tulee saavutettua, ja joka tutkimusten mukaan lisää myös antajan hyvinvointia. Enemmistö suomalaisista suhtautuukin hyväntekeväisyyteen myönteisesti ja osoittaa sen osallistumalla tai tukemalla järjestöjen toimintaa lahjoituksin. Järjestön luotettavuuteen kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota ennen lahjoituksen tekemistä. Suuri kiitos kaikille lahjoittajille, teidän avullanne tehdään tärkeää työtä!

VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa. Lahjoittamon ja VaLa ry:n yhteisenä tavoitteena on edistää suomalaista lahjoituskulttuuria.

Voit lukea lisää myyttejä Lahjoittamon blogista. Kaikki Lahjoittamossa mukana olevat järjestöt löydät täältä. Tehdään yhdessä hyvää!